Regulamin sklepu internetowego Sklep Studio 1:1

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.pl o nazwie Sklep DOKI, prowadzony jest przez przedsiębiorcę Jarosława Szymańskiego, działającego pod firmą Studio 1:1 Jarosław Szymański z siedzibą w Gdańsku (Polska).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego Sklep DOKI, w szczególności zasady dokonywania transakcji sprzedaży towarów oraz prawa i obowiązki Studia 1:1 i Klienta, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
 3. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego o nazwie Sklep DOKI;
 • Studio 1:1 – Jarosław Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio 1:1 Jarosław Szymański z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. F. Mamuszki 41 (Polska), NIP 9570518017, REGON 192638512, wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju; adres email: sklep@studio1do1, telefon: +48 (58) 712-92-00 (czynny w Dni Robocze w godzinach 8:30 -14:30);
 • Sklep DOKI – sklep internetowy, stanowiący własność Studia 1:1, w którym dokonywana jest sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem strony internetowej studio1do1.pl na obszarze Polski, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Norwegii;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu DOKI;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu Towaru w Sklepie DOKI, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto Klienta – zbiór danych osobowych Klienta, obejmujących co najmniej: firmę (nazwę) lub imię i nazwisko, NIP (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem), adres Klienta, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy, wraz z historią zamówień i uprawnieniami przyznanymi przez Sklep DOKI;
 • Towar – produkt, który Klient może zakupić w Sklepie DOKI, w tym Towar Zindywidualizowany;
 • Towar Zindywidualizowany – produkt, któremu Studio 1:1, zgodnie ze zleceniem Klienta, nadało indywidualne cechy, np. określone przez Klienta wymiary inne niż standardowe, kolor inny niż standardowy;
 • Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną – usługa świadczona bezpłatnie przez Studio 1:1 na rzecz Klienta, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późniejszymi zmianami);
 • Zamówienie – skierowane do Studia 1:1 oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży wybranego przez Klienta Towaru, pomiędzy Studio 1:1 jako sprzedawcą i Klientem jako kupującym;
 • Akceptacja Zamówienia – oświadczenie woli Studia 1:1, stanowiące akceptację Zamówienia złożonego przez Klienta i skutkujące zawarciem Umowy Sprzedaży;
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu DOKI, pomiędzy Studiem 1:1 i Klientem;
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu DOKI, służąca do dokonania Zamówienia przez Klienta, umożliwiająca zestawienie Towarów wybranych przez Klienta do zakupu wraz z ich ilością, cenami, ceną łączną, kosztami dostawy, danymi Klienta, danymi do dostawy, sposobem płatności, danymi do faktury;
 • Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Klientom w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu DOKI w zakładce „Regulamin”. Ponadto, na żądanie Klienta korzystającego z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, Regulamin może być udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Umowy Sprzedaży w Sklepie DOKI są zawierane w języku polskim.

§2.  Zasady korzystania ze Sklepu Studio 1:1

 1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu DOKI Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu DOKI jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem.
 2. Klient może korzystać ze Sklepu DOKI wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu DOKI do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu DOKI jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i innej niezgodnej z przeznaczeniem Sklepu DOKI.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na działanie Sklepu DOKI1, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość stron Sklepu DOKI lub jego elementy techniczne, jak również od dostarczania treści naruszających przepisy prawa, prawa jakichkolwiek podmiotów lub dobre obyczaje.
 4. Zamówienia w Sklepie DOKI można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.
 5. Klient ma możliwość kontaktowania się z pracownikami, zgłaszania nieprawidłowości w działaniu Sklepu DOKI lub składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: sklep@studio1do1.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej skierowanej na adres: Studio 1:1 Jarosław Szymański, ul. F. Mamuszki 41, 80-178 Gdańsk, Polska.
 6. Wszelkie fotografie, wizualizacje, rysunki, opisy i inne materiały dotyczące Towarów, znajdujące się na stronie Sklepu DOKI, stanowią wyłączną własność Studia 1:1 lub partnerów współpracujących ze Studiem 1:1 i z tego tytułu podlegają ochronie przewidzianej we właściwych przepisach prawa.
 7. Kopiowanie, rozpowszechnianie czy jakiekolwiek inne wykorzystywanie fotografii, wizualizacji, rysunków, opisów lub innych materiałów dotyczących Towarów bez uprzedniej pisemnej zgody Studia 1:1 stanowi naruszenie praw Studia 1:1 lub partnerów współpracujących ze Studiem 1:1, podlegających ochronie w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) lub innych przepisów prawa.

§3. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną

 1. W związku z prowadzeniem Sklepu DOKI, Studio 1:1 bezpłatnie świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługami Świadczonymi Drogą Elektroniczną są:
 • Założenie i prowadzenie Konta Klienta – w zakresie niezbędnym do składania, ewidencjonowania i realizacji Zamówień oraz przechowywania historii Zamówień;
 • Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka – w zakresie umożliwiającym złożenie i modyfikację Zamówienia, dotyczącą rodzaju i ilości Towarów, cen, kosztów dostawy, danych Klienta, danych do dostawy, sposobu płatności, danych do faktury, oraz monitorowania statusu Zamówienia (bez numeru listu przewozowego);
 • Newsletter – informowanie Klienta, po uzyskaniu jego uprzedniej zgody, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o aktualnej ofercie, nowościach, promocjach, wyprzedażach lub zmianach w sklepie internetowym Sklep DOKI;
 • Zamieszczanie opinii – umożliwienie Klientowi wyrażenia swojej opinii o Towarach na stronie internetowej Sklepu DOKI.
 1. W celu współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Studio 1:1, i korzystania przez Klienta z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań technicznych:
 • Urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, smartfon, etc.) z dostępem do sieci Internet;
 • Dowolna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript,
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 1. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie przez Klienta w zawartość stron Sklepu DOKI lub ich elementów technicznych, jak również dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Klienta do korzystania z poszczególnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w ust. 2, przy czym w przypadku założenia i prowadzenia Konta Klienta oraz Newslettera – na czas nieokreślony, a w przypadku Koszyka i dodawania Towarów do Koszyka oraz zamieszczania opinii – na czas określony niezbędny do wykonania danej usługi. Klient może w każdym czasie  rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
 • usunięcie Konta Klienta lub rezygnację z subskrypcji Newslettera;
 • zaprzestanie korzystania z usług: Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka bądź zamieszczanie opinii.
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sprawie Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną. W tym celu należy złożyć pisemne zawiadomienie na adres Studio 1:1: ul. F. Mamuszki 41, 80-178 Gdańsk, Polska, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: sklep@studio1do1.pl, zawierające opis wady, termin ujawnienia wady wraz z podaniem danych kontaktowych. Reklamacje rozpatrywane będą przez Studio 1:1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Studio 1:1 poinformuje Klienta w powyższym terminie o sposobie załatwienia reklamacji w takiej formie, w jakiej reklamacja została złożona.

§4. Konto Klienta

 1. W celu dokonania zakupu w Sklepie DOKI Klient zobowiązany jest założyć Konto Klienta.
 2. W celu założenia Konta Klienta i realizacji Zamówienia, należy przed dokonaniem pierwszego zakupu wypełnić formularz rejestracyjny, podając w nim co najmniej: nazwę (firmę) / imię i nazwisko, NIP (w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem), adres Klienta, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz ustanowić hasło dostępu do Konta Klienta. Login do Konta Klienta stanowić będzie podany przez Klienta adres email.
 3. Założenie Konta Klienta wymaga zapoznania się z Regulaminem, jego zaakceptowania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych co najmniej w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Założenie Konta Klienta nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 5. Założenie Konta Klienta nie obliguje Klienta do dokonania zakupu Towaru w Sklepie DOKI.
 6. Logowanie do Konta Klienta na stronie Sklepu DOKI odbywa się za pomocą loginu oraz hasła dostępu. Po założeniu Konta Klienta, aż do jego usunięcia, Klient ma prawo w każdym czasie dokonywać zmiany hasła dostępu do Konta Klienta.
 7. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany swoich danych, po zalogowaniu się do Konta Klienta, w zakładce „Moje konto” oraz „Moje adresy”.
 8. Przy zakładaniu Konta Klienta oraz przy dokonywaniu zmiany danych, Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane.
 9. Klient ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Klienta. W celu usunięcia Konta Klienta należy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną z adresu e-mail podanego przy założeniu Konta Klienta lub zmienionego zgodnie z Regulaminem na adres: sklep@studio1do1.pl  bądź wysłać do Studia 1:1 pisemne żądanie usunięcia Konta Klienta pocztą tradycyjną.
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego Konta Klienta w Sklepie DOKI.
 11. Sklep DOKI w żadnych okolicznościach nie będzie zwracać się do Klienta o podanie hasła dostępu do Konta Klienta.

§5. Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka

 1. Z usługi Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka może skorzystać każdy Klient, który posiada Konto Klienta, w celu złożenia Zamówienia.
 2. Z usługi Koszyk i dodawanie Towarów można również skorzystać bez założenia Konta Klienta, w celu wyliczenia ceny i kosztów dostawy Towarów, jednak w celu złożenia Zamówienia niezbędne jest założenie Konta Klienta.
 3. W Koszyku możliwa jest modyfikacja Zamówienia i dostępnego sposobu płatności, w tym usuwanie oraz dodawanie Towarów, aż do chwili kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

§6Newsletter

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który posiada Konto Klienta i wyraził zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 2. Newslettery są przesyłane cyklicznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Koncie Klienta.
 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez rezygnację z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej, wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§7. Zamieszczanie opinii

 1. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu przez Studio 1:1 Klientom posiadającym Konto Klienta, publikacji na stronie Sklepu DOKI indywidualnych ocen Klienta dotyczących Towarów.
 2. Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdym czasie i polega na zaprzestaniu przez Klienta zamieszczania treści w Sklepie DOKI.
 3. Studio 1:1 jest uprawnione do usuwania opinii naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, w tym wyrażonych wulgarnym językiem, naruszających prawa osób trzecich lub Studia 1:1 bądź nie związanych z Towarem, przy którym zostały zamieszczone.

§8. Towary

 1. Wszystkie Towary sprzedawane w Sklepie DOKI są fabrycznie nowe.
 2. Studio 1:1 zobowiązane jest do dostarczenia Konsumentowi Towarów bez wad.
 3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tableta, smartfona, etc.) mogą powodować różnice pomiędzy kolorem Towaru uwidocznionym na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym kolorem Towaru.

§9. Złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Informacje o Towarach w Sklepie DOKI stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego; powyższe informacje nie stanowią oferty Studia 1:1 w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wobec powyższego samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Do prawidłowego złożenia Zamówienia niezbędne jest:
 • zapoznanie się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie,
 • założenie Konta Klienta lub zalogowanie się do Konta Klienta,
 • wybranie co najmniej jednego Towaru i umieszczenie go w Koszyku,
 • wybranie sposobu dostawy,
 • wybranie sposobu płatności,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowego wykonania Umowy Sprzedaży,
 • kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta system Sklepu DOKI automatycznie generuje potwierdzenie złożenia Zamówienia i przesyła je na adres email podany przez Klienta w Koncie Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Sklep DOKI oraz potwierdza treść Zamówienia. W potwierdzeniu Zamówienia wskazany jest indywidualny numer Zamówienia, nadany Zamówieniu przez Sklep DOKI. Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie stanowi Akceptacji Zamówienia.
 2. Klient może skorygować Zamówienie lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia do momentu Akceptacji Zamówienia przez Sklep DOKI, poprzez wysłanie modyfikacji Zamówienia lub żądania anulowania Zamówienia, ze wskazaniem numeru Zamówienia, na adres mailowy Sklepu DOKI: sklep@studio1do1.pl.
 3. Studio 1:1 ma prawo dokonać weryfikacji telefonicznej złożenia Zamówienia przez Klienta oraz danych Klienta.
 4. Akceptacja Zamówienia przez Studio 1:1 lub odmowa Akceptacji Zamówienia jest dokonywana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą Akceptacji Zamówienia.
 6. Akceptacja Zamówienia może być dokonane najpóźniej w najbliższym Dniu Roboczym po dniu złożenia Zamówienia przez Klienta. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu uważa się, że Studio 1:1 nie zaakceptowało Zamówienia i Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 7. Sklep DOKI najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

§10. Realizacja Zamówienia

 1. Po zawarciu Umowy Sprzedaży:
 • w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności z góry – Sklep DOKI podaje Klientowi dane do zapłaty za wybrane przez Klienta Towary, a po zaksięgowaniu całej należnej kwoty przystępuje do realizacji Zamówienia;
 • w przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze – Sklep DOKI przystępuje do realizacji Zamówienia.
 1. Termin realizacji Zamówienia obejmuje czas potrzebny do przygotowania Towaru do wysyłki oraz jego wysyłkę i wskazany jest w opisie danego Towaru na stronie Sklepu DOKI. Informacja o liczbie dni realizacji Zamówienia wskazuje na liczbę Dni Roboczych, w trakcie których Sklep DOKI dokona wysyłki Towaru. W przypadku złożenia Zamówienia w dniu niebędącym Dniem Roboczym, a także złożenia Zamówienia w Dniu Roboczym po godzinie 15:00, termin realizacji Zamówienia liczy się od najbliższego Dnia Roboczego.
 2. W przypadku Zamówienia dotyczącego Towaru Zindywidualizowanego, termin realizacji Zamówienia zostanie uzgodniony z Klientem stosownie do czasu wymaganego do wyprodukowania i przygotowania Towaru Zindywidualizowanego. Jeżeli Klient nie zaakceptuje terminu realizacji Zamówienia dotyczącego Towaru Zindywidualizowanego, zaproponowanego przez Studio 1:1, Klient ma prawo anulować Zamówienie w całości.
 3. W przypadku, jeżeli po Akceptacji Zamówienia okaże się, że realizacja całości lub części Zamówienia jest niemożliwa bądź przekroczyłaby termin realizacji Zamówienia dotyczący danego Towaru, Studio 1:1 proponuje Klientowi do jego wyboru:
 • anulowanie całości Zamówienia,
 • anulowanie części Zamówienia,
 • podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu dla części Zamówienia, która nie może zostać zrealizowana w wyznaczonym terminie.
 1. W przypadku, gdy Klient nie dokona wyboru w terminie 3 Dni Roboczych, Sklep DOKI może zrealizować Zamówienie Klienta w możliwym zakresie wraz z rozliczeniem należności zgodnie ze wskazanym w niniejszym Regulaminie sposobem. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach ogólnych.
 2. W przypadku anulowania części Zamówienia:
 • przy wyborze płatności z góry, Sklep DOKI zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki za Towar, co do którego Zamówienie zostało anulowane.
 • przy wyborze płatności przy odbiorze, Sklep DOKI1 odliczy od kwoty pobrania należność za Towar, co do którego Zamówienie zostało anulowane.
 1. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze oraz braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sklepu DOKI, Studio 1:1 może anulować Zamówienie Klienta.
 2. Dowodem zakupu w Sklepie DOKI w przypadku Konsumenta jest paragon, a na żądanie Konsumenta – faktura.
 3. Dowodem zakupy w Sklepie DOKI w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem jest faktura.

§11. Ceny; rabaty     

 1. Ceny Towarów w Sklepie DOKI są wyrażone w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Ceny Towarów mogą zostać zmienione przez Studio 1:1. W takim przypadku Klienta obowiązuje cena Towaru z chwili złożenia Zamówienia.
 3. Ceny nie obejmują cła i innych należności przywozowych. Jeżeli zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty cła lub innych należności przywozowych, Klient ma obowiązek zapłacić cło i inne należności przywozowe we własnym zakresie (dotyczy dostawy poza obszar celny Unii Europejskiej).

§12. Promocje, wyprzedaże, rabaty       

 1. W Sklepie DOKI mogą być przeprowadzane promocje i wyprzedaże.
 2. Sprzedaż Towarów w ramach promocji lub wyprzedaży odbywa się do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak, niż do zakończenia okresu danej promocji lub wyprzedaży.
 3. Każdorazowo zasady promocji lub wyprzedaży określa odrębny regulamin promocji lub regulamin wyprzedaży, zamieszczony na stronie internetowej Sklepu DOKI.
 4. Sklep DOKI może przyznawać Klientom rabaty na zakupy. Jeżeli Klient chce skorzystać z przyznanego rabatu, zobowiązany jest wpisać kod rabatowy w odpowiednim polu Koszyka przed zakończeniem składania Zamówienia, to jest przed kliknięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

§13. Sposoby dostawy  

 1. Dostępnymi sposobami dostawy są wyłącznie:
 • przesyłka kurierska,
 • odbiór własny.
 1. Jako adres dostawy może być wskazany wyłącznie adres na obszarze Polski lub adres ma obszarze jednego z następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy lub adres na obszarze Norwegii.
 2. Przed odebraniem przesyłki z Towarem od kuriera, Klient niebędący Konsumentem powinien sprawdzić czy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone. Jeżeli opakowanie przesyłki jest uszkodzone Klient niebędący Konsumentem powinien odmówić jej odbioru, sporządzić z kurierem protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem DOKI w celu wyjaśnienia sprawy. Konsumentowi w przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zaleca się powyższy sposób postępowania.

§14. Koszty dostawy  

 1. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że w Sklepie DOKI wyraźnie wskazano, że koszty danej dostawy ponosi Studio 1:1.
 2. Koszty dostawy zależne są od wybranego sposobu dostarczenia Towarów do Klienta oraz rodzaju Towarów, a także ilości, wagi i wymiarów Towarów.
 3. Koszty dostawy są podane w Koszyku przed złożeniem Zamówienia.
 4. Sklep DOKI może pobrać jedną opłatę za przesyłkę kilku Towarów, jeżeli ze względu na rodzaj, ilość, wagę i wymiary przesyłki zawierającej kilka Towarów nie jest wymagana wyższa opłata za dostawę.
 5. W przypadku Zamówień obejmujących więcej niż jeden Towar, Sklep DOKI może ustalić osobną opłatę za dostawę dla każdego Towaru, jeżeli ze względu na rodzaj, ilość, wagę lub wymiary Towarów wymagane jest wysłanie każdego Towaru w osobnej przesyłce.

§15. Sposoby i terminy płatności

 1. Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w ust. 2 i 6 poniżej, w Sklepie DOKI dostępne są następujące sposoby płatności:
 • płatność z góry przelewem bankowym;
 • płatność gotówką przy odbiorze.
 1. Jeżeli Zamówienie dotyczy Towaru Zindywidualizowanego, płatność musi być dokonana z góry przelewem bankowym.
 2. Zapłata powinna być dokonana w walucie polskiej (PLN), chyba że Studio 1:1 i Klient wyraźnie uzgodnią dopuszczalność zapłaty w innej, określonej walucie.
 3. W przypadku wyboru metody płatności z góry, termin zapłaty za Zamówienie wynosi 4 Dni Robocze od daty Akceptacji Zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Studia 1:1. Zamówienie nieopłacone przez Klienta w całości w powyższym terminie będzie automatycznie anulowane.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem  przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
 5. W przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze, Klient jest zobowiązany dokonać płatności bezpośrednio dostawcy przesyłki, a w przypadku odbioru własnego – osobie dokonującej wydania przesyłki lub osobie przez nią wskazanej.
 6. Sklep DOKI ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności i sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który co najmniej jeden raz nie odebrał Zamówienia od dostawcy, co spowodowało zwrot przesyłki do Sklepu DOKI.

§16. Rękojmia i reklamacje

 1. Studio 1:1 jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
 • nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Studio 1:1 zapewniło Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Studio 1:1 przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Studio 1:1 nie zgłosiło zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 1. Studio 1:1 odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 2. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 3. Klient niebędący Konsumentem traci uprawnienia z rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i sposób przyjęty przy Towarze danego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Studia 1:1 o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Studia 1:1 niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
 4. Studio 1:1 jest zwolnione od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeliKlient wiedział o wadzie Towaru w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Jeżeli jednak kupującym jest Konsument, a przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar oznaczony tylko co do gatunku albo Towar mający powstać w przyszłości, Studio 1:1 jest zwolnione od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
 5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę Klient może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Studio 1:1 niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był  już wymieniony lub naprawiany przez Studio 1:1 albo Studio 1:1 nie uczyniło zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub  usunięcia wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.Konsument może zamiast zaproponowanego przez Studio 1:1 usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Studio 1:1. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody zarówno dla Studia 1:1, jak i Klienta, uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży ograniczone jest do Towarów wadliwych;lub
 • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Studio 1:1 jest obowiązane wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Studio 1:1 może odmówić  zadośćuczynienia  żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty  naprawy lub wymiany ponosi Studio 1:1.
 1. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może złożyć reklamację na piśmie na adres: 81-178 Gdańsk 80-178, ul. F. Mamuszki 41 (Polska) lub pocztą elektroniczną na adres:   sklep@studio1do1.
 3. Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest podać w reklamacji: numer Zamówienia, rodzaj reklamowanego Towaru, opis stwierdzonej wady, i okoliczności jej stwierdzenia, datę ujawnienia wady, dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, treść żądania odnośnie sposobu załatwienia reklamacji oraz dołączyć kopię dowodu zakupu Towaru w Sklepie DOKI.
 4. Konsumentowi zaleca się podanie wszystkich danych, o których mowa w ust. 10, co może przyspieszyć załatwienie reklamacji. Konsument zobowiązany jest podać w reklamacji dane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji, tj. podać co najmniej swoje imię i nazwisko i adres korespondencyjny, określić reklamowany Towar, stwierdzoną wadę oraz wskazać żądanie odnośnie sposobu załatwienia reklamacji.
 5. Klient wykonujący uprawnienia z rękojmi obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar pod adres: 81-178 Gdańsk 80-178, ul. F. Mamuszki 41 (Polska).
 6. Klient niebędący Konsumentem pokrywa koszty dostarczenia wadliwego Towaru we własnym zakresie.
 7. W przypadku Konsumenta, koszty dostarczenia wadliwego Towaru pokrywa Studio 1:1.
 8. Jeżeli ze względu na rodzaj reklamowanego Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru pod adres, o którym mowa w ust. 12, okazałoby się nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest do udostępnienia Towaru Studiu 1:1 w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 9. Z zastrzeżeniem ust. 17, reklamacja powinna być rozpatrzona przez Studio 1:1 w terminie 14 dni od dnia jej złożenia i dostarczenia Studiu 1:1 reklamowanego Towaru lub udostępnienia Studiu 1:1 Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 10. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Studio 1:1 nie ustosunkowało się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Studio 1:1 żądanie to uznało za uzasadnione.
 11. Studio 1:1 informuje Klienta o sposobie załatwienia reklamacji pocztą elektroniczną lub pisemnie. W przypadku Konsumenta Studio 1:1 informuje Konsumenta o sposobie załatwienia reklamacji na piśmie również w przypadku, jeżeli Konsument nie podał adresu poczty elektronicznej dla celów postępowania reklamacyjnego lub zażądał udzielenia odpowiedzi na reklamację na piśmie.
 12. Jeżeli wadliwy Towar został zamontowany, Konsument może żądać od Studia 1:1 demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Studio 1:1 Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Studia 1:1. Studio 1:1 może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Towaru. Konsument może jednak żądać od Studia 1:1 demontażu i ponownego zamontowania, jest jednak obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę sprzedanego Towaru albo może żądać od Studia 1:1 zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Towaru.
 13. Uprawnienia, o których mowa w ust. 19, nie przysługują Klientowi niebędącemu Konsumentem.

§17. Gwarancja

 1. Studio 1:1 nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.
 2. Niektóre Towary sprzedawane w Sklepie DOKI mogą być objęte gwarancją producenta. W celu skorzystania z gwarancji udzielonej przez producenta należy postępować zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 3. Klient korzystający z uprawnień wynikających z gwarancji producenta może zgłosić roszczenie do serwisu gwarancyjnego wskazanego przez producenta i postępować zgodnie z jego zaleceniami, przestrzegając warunków określonych w dokumencie gwarancyjnym.

§18. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Studiu 1:1, które to koszty zobowiązany jest ponieść Konsument.
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży liczony jest od daty wydania Towaru Konsumentowi, a w przypadku Zamówienia realizowanego w częściach – od daty wydania Konsumentowi Towaru stanowiącego ostatnią część Zamówienia.
 3. Do zachowania terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu na adres: Studio 1:1 Jarosław Szymański, ul. F. Mamuszki 41, 80-178 Gdańsk (Polska) lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@studio1do1.pl
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną, Sklep DOKI niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie ma takiego obowiązku.
 7. Studio 1:1 ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumentowi o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, z zastrzeżeniem ust. 8. Jeżeli Studio 1:1 nie zaproponowało, że samo odbierze Towar, Studio 1:1 może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Studio 1:1, Studio 1:1 nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Studio 1:1 dokonuje zwrotu należności Konsumentowi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma obowiązek przesłać Towar na adres siedziby Studia 1:1 lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Studio 1:1 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba że Studio 1:1 zaproponowało, że samo odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
 • w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w szczególności Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru Zindywidualizowanego,
 • w której przedmiotem są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Sklepu DOKI do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Studio 1:1 o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§19. Zwrot należności Klientowi

 1. Studio 1:1 dokonuje zapłaty należnych Klientowi kwot niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych:
 • od dnia anulowania Zamówienia lub jego części – w przypadku uiszczenia przez Klienta całości lub części należności za Zamówienie, które zostało następnie anulowane,
 • od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży bądź, odpowiednio, od dnia otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej – w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży zgodnie z § 18 Regulaminu,
 • od dnia uznania reklamacji Klienta – jeżeli skutkiem uznania reklamacji jest obowiązek zwrotu Klientowi należności.
 1. W przypadku Konsumenta, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 Regulaminu, zwrot należności następuje, według wyboru Konsumenta, przelewem na rachunek bankowy Konsumenta, podany w tym celu przez Klienta pisemnie lub pocztą elektroniczną, bądź przekazem pocztowym.
 2. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem, zwrot należności następuje przelewem na rachunek bankowy Klienta, podany w tym celu przez Klienta pisemnie lub pocztą elektroniczną.

§20. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Studio 1:1.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Studio 1:1 danych osobowych podanych przez niego w procesie zakładania lub zmiany danych Konta Klienta.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na podanie danych lub ich przetwarzanie przez Studio 1:1 uniemożliwia dokonywanie zakupów w Sklepie Studio 1:1 oraz korzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
 4. Studio 1:1 przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, w tym przesyłania Newslettera, oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów Sprzedaży.
 5. Klient w każdym czasie ma prawo do:
 • wglądu do swoich danych osobowych,
 • samodzielnej zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia danych osobowych, po zalogowaniu się na Konto Klienta,
 • żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych; dane osobowe zostaną usunięte bezzwłocznie po wykonaniu ewentualnych zamówień Klienta będących w trakcie realizacji.
 1. Poprzez założenie Konta Klienta Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz są zgodne z rzeczywistością.
 2. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§21. Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz o zasadach dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur można uzyskać u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, w wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument może również zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu sporu do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Przykładowe pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są następujące:
 • wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 148 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Studiem 1:1,
 • wystąpienie do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 148 z późniejszymi zmianami), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Konsumentem a Studiem 1:1.
 1. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§22. Postanowienia końcowe

 1. Załącznik do Regulaminu stanowi wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”. Korzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. Studio 1:1 dokłada wszelkich starań w celu prowadzenia Sklepu DOKI na możliwie najwyższym poziomie, jednakże nie jest wykluczone czasowe zawieszenie dostępności Sklepu DOKI w przypadku awarii, konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Studio 1:1.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
 4. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na zbieranie i udostępnianie Studio 1:1 statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie DOKI. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów – patrz: Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej Sklepu DOKI.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości usług Sklep DOKI korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, przy czym nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu DOKI. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na urządzeniu Klienta. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies są zawarte w „Polityce wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową Sklepu DOKI – www.doki.com.pl”, zamieszczonej na stronie Sklepu DOKI.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Studiem 1:1 rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Studia 1:1.
 7. Ewentualne spory pomiędzy Konsumentem a Studiem 1:1 rozstrzygane będą przez sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Studio 1:1 zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów, jak w szczególności konieczność wprowadzenia zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zmian technicznych lub organizacyjnych Sklepu Studio 1:1, zmian asortymentu Sklepu DOKI lub zakresu świadczonych usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Sklepu DOKI. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w chwili złożenia Zamówienia.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2016 r.

 


 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego Sklep DOKI

 

______________, ______________ r.
miejscowość                   data
_________________________________
Imię i nazwisko
_________________________________
Dokładny adres
_________________________________
Numer telefonu kontaktowego
_________________________________
Adres email do kontaktu

 

Jarosław Szymański
Studio 1:1 Jarosław Szymański
ul.
F. Mamuszki 41
80-178 Gdańsk, Polska
email: sklep@studio1do1.pl

 

Oświadczenie Konsumenta
o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie przepisu art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zmianami) odstępuję od Umowy Sprzedaży Towarów w postaci ______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ o łącznej wartości netto (bez podatku VAT) ___________________ PLN, o wartości brutto (z podatkiem VAT) ___________________ PLN z dnia ______________________ r., numer Zamówienia __________________________.

 

Z uwagi na powyższe proszę o zwrot należności na poniżej podany numer rachunku bankowego[1]:
___________________________________________
Posiadacz rachunku
___________________________________________
Dokładny adres posiadacza rachunku
___________________________________________
Numer rachunku bankowego

 

____________________
Podpis

[1] Jeżeli zwrot należności ma być dokonany na rachunek bankowy.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij