REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOKI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://doki.com.pl o nazwie doki, prowadzony jest przez przedsiębiorcę Jarosława Szymańskiego, działającego pod firmą Studio 1:1 Jarosław Szymański z siedzibą w Gdańsku (Polska).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego doki, w szczególności zasady dokonywania transakcji sprzedaży towarów oraz prawa i obowiązki Studia 1:1 i Klienta, a w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
 3. Określenia użyte w regulaminie oznaczają:
  • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego doki;
  • Studio 1:1 – Jarosław Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Studio 1:1 Jarosław Szymański z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Franciszka Mamuszki 41 (Polska), NIP 9570518017, REGON 192638512, wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii; adres email: [studio@studio1do1.pl], telefon: +48 (58) 712-92-00 (czynny w Dni Robocze w godzinach 8:30 -14:30);
  • doki – sklep internetowy, stanowiący własność Studia 1:1, w którym dokonywana jest sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem strony internetowej doki.com.pl, na obszarze Polski, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch i Norwegii;
  • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu doki;
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu Towaru w doki, niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Konto Klienta – zbiór danych osobowych Klienta, obejmujących co najmniej: firmę (nazwę) lub imię i nazwisko, NIP (w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem), adres Klienta, adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy, wraz z historią zamówień i uprawnieniami przyznanymi przez doki;
  • Towar – produkt, który Klient może zakupić w sklepie doki, w tym Towar Zindywidualizowany;
  • Towar Zindywidualizowany – produkt, któremu Studio 1:1, zgodnie ze zleceniem Klienta, nadało indywidualne cechy, np. określone przez Klienta wymiary inne niż standardowe, kolor inny niż standardowe;
  • Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną – usługa świadczona bezpłatnie przez Studio 1:1 na rzecz Klienta, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r., Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz. 1907 z późniejszymi zmianami);
  • Zamówienie – skierowane do Studia 1:1 oświadczenie woli Klienta, mające na celu zawarcie Umowy Sprzedaży wybranego przez Klienta Towaru, pomiędzy Studio 1:1 jako sprzedawcą i Klientem jako kupującym;
  • Akceptacja Zamówienia – oświadczenie woli Studia 1:1, stanowiące akceptację Zamówienia złożonego przez Klienta i skutkujące zawarciem Umowy Sprzedaży;
  • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, zawarta na odległość, tj. za pośrednictwem sklepu doki, pomiędzy Studio 1:1 i Klientem;
  • Koszyk – funkcjonalność sklepu doki, służąca do dokonania Zamówienia przez Klienta, zawierająca zestawienie Towarów wybranych przez Klienta do zakupu wraz z ich ilością, cenami, ceną łączną, danymi Klienta, danymi do dostawy, sposobem płatności, danymi do faktury;
  • Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany Klientom w każdym czasie na stronie internetowej doki w zakładce „Regulamin”. Ponadto, na żądanie Klienta korzystającego z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, Regulamin może być udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Umowy Sprzedaży w doki są zawierane w języku polskim.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DOKI

 1. Przed rozpoczęciem korzystania doki, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania z doki jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem.
 2. Klient może korzystać z doki wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabronione jest wykorzystywanie doki do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych doki jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej i innej niezgodnej z przeznaczeniem sklepu.
 3. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na działanie doki, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość stron sklepu doki lub jego elementy techniczne, jak również od dostarczania treści naruszających przepisy prawa, prawa jakichkolwiek podmiotów lub dobre obyczaje.
 4. Zamówienia w sklepie doki można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.
 5. Klient ma możliwość kontaktowania się z pracownikami, zgłaszania nieprawidłowości w działaniu doki lub składania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: [info@doki.com.pl] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej skierowanej na adres: Studio 1:1 Jarosław Szymański, ul. Franciszka Mamuszki 41, 80-178 Gdańsk, Polska.
 6. Wszelkie fotografie, wizualizacje, rysunki, opisy i inne materiały dotyczące Towarów, znajdujące się na stronie doki, stanowią wyłączną własność Studia 1:1 lub partnerów współpracujących ze Studiem 1:1 i z tego tytułu podlegają ochronie przewidzianej we właściwych przepisach prawa.
 7. Kopiowanie, rozpowszechnianie czy jakiekolwiek inne wykorzystywanie fotografii, wizualizacji, rysunków, opisów lub innych materiałów dotyczących Towarów bez uprzedniej pisemnej zgody Studia 1:1 stanowi naruszenie praw Studia 1:1 lub partnerów współpracujących ze Studiem 1:1, podlegających ochronie w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz. 880 z późniejszymi zmianami) lub innych przepisów prawa.

§ 3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W związku z prowadzeniem sklepu doki, Studio 1:1 bezpłatnie świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Usługami Świadczonymi Drogą Elektroniczną są:
  • Założenie i prowadzenie Konta Klienta – w zakresie niezbędnym do składania, ewidencjonowania i realizacji Zamówień oraz przechowywania historii Zamówień;
  • Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka – w zakresie umożliwiającym złożenie i modyfikację Zamówienia, dotyczącą rodzaju i ilości Towarów, cen, danych Klienta, danych do dostawy, sposobu płatności, danych do faktury, oraz monitorowania statusu Zamówienia (bez numeru listu przewozowego);
  • Newsletter – informowanie Klienta, po uzyskaniu jego uprzedniej zgody, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o aktualnej ofercie, nowościach, promocjach, wyprzedażach lub zmianach w sklepie internetowym doki;
  • Zamieszczanie opinii – umożliwienie Klientowi wyrażenia swojej opinii o Towarach na stronie internetowej sklepu doki.
 1. W celu współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Studio 1:1, i korzystania przez Klienta z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, niezbędne jest spełnienie przez Klienta następujących wymagań technicznych:
  • Urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, smartfon, etc.) z dostępem do sieci Internet;
  • Systemem operacyjny – MS Windows w wersji [NT 6.2] lub nowszej;
  • Procesor co najmniej 1 GHz lub szybszy z obsługą PAE, NX i SSE2;
  • Pamięć RAM co najmniej RAM: 1 GB (wersja 32-bitowa) lub 2 GB (wersja 64-bitowa);
  • Przeglądarka – Internet Explorer w wersji nie starszej niż IE 10 lub Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż [5] lub Chrome w wersji nie starszej niż [43.x] lub Opera w wersji nie starszej niż 9.6 lub inna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka JavaScript.
  • Aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 1. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie przez Klienta w zawartość stron doki lub ich elementów technicznych, jak również dostarczanie przez Klienta jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Klienta do korzystania z poszczególnych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, o których mowa w ust. 2, przy czym w przypadku założenia i prowadzenia Konta Klienta oraz Newslettera na czas nieokreślony, a w przypadku Koszyka i dodawania Towarów do Koszyka oraz zamieszczania opinii na czas określony niezbędny do wykonania danej usługi. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez:
  • usunięcie Konta Klienta lub rezygnację z subskrypcji Newslettera;
  • zaprzestanie korzystania z usług Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka bądź zamieszczanie opinii.
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sprawie Usługi Świadczonej Drogą Elektroniczną. W tym celu należy złożyć pisemne zawiadomienie na adres Studio 1:1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: [info@doki.com.pl], zawierające opis wady, termin ujawnienia wady wraz z podaniem danych kontaktowych. Reklamacje rozpatrywane będą przez Studio 1:1 w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Studio 1:1 poinformuje Klienta w powyższym terminie o sposobie załatwienia reklamacji w takiej formie, w jakiej reklamacja została złożona.

§ 4 KONTO KLIENTA

 1. W celu dokonania zakupu w sklepie doki Klient zobowiązany jest założyć Konto Klienta.
 2. W celu założenia Konta Klienta i realizacji Zamówienia, należy przed dokonaniem pierwszego zakupu wypełnić formularz rejestracyjny, podając w nim: nazwę (firmę) / imię i nazwisko, NIP (w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem), adres Klienta, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz ustanowić hasło dostępu do Konta Klienta. Login do Konta Klienta stanowić będzie podany przez Klienta adres email.
 3. Założenie Konta Klienta wymaga zapoznania się z Regulaminem, jego zaakceptowania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych co najmniej w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Założenie Konta Klienta nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 5. Założenie Konta Klienta nie obliguje Klienta do dokonania zakupu Towaru w sklepie doki.
 6. Logowanie do Konta Klienta na stronie doki odbywa się za pomocą loginu oraz hasła dostępu ustanowionego podczas założenia Konta Klienta. Po założeniu Konta Klienta, aż do jego usunięcia, Klient ma prawo w każdym czasie dokonywać zmiany hasła dostępu do Konta Klienta.
 7. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany swoich danych, po zalogowaniu się do Konta Klienta, w zakładce „Moje konto” oraz „Moje adresy”.
 8. Przy zakładaniu Konta Klienta oraz przy dokonywaniu zmiany danych Klient zobowiązany jest podać prawdziwe dane.
 9. Klient ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Klienta. W celu usunięcia Konta Klienta należy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną z adresu email podanego przy założeniu Konta Klienta lub zmienionego zgodnie z Regulaminem bądź wysłać do Studia 1:1 pisemne żądanie usunięcia Konta Klienta pocztą tradycyjną.
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego Konta Klienta w doki.
 11. Doki w żadnych okolicznościach nie będzie zwracać się do Klienta o podanie hasła do Konta Klienta.

§ 5 KOSZYK I DODAWANIE TOWARÓW DO KOSZYKA

 1. Z usługi Koszyk i dodawanie Towarów do Koszyka może skorzystać każdy Klient, który posiada Konto Klienta, w celu złożenia Zamówienia.
 2. W Koszyku możliwa jest modyfikacja Zamówienia, w tym usuwanie Towarów z Koszyka, aż do chwili kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

§ 6 NEWSLETTER

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który posiada Konto Klienta i wyraził zgodę na przesyłanie mu Newslettera i przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych.
 2. Newslettery są przesyłane cyklicznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Koncie Klienta.
 3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez rezygnację z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

§ 7 ZAMIESZCZANIE OPINII

 1. Usługa zamieszczania opinii polega na umożliwieniu przez Studio 1:1 Klientom posiadającym Konto Klienta, publikacji na stronie sklepu doki indywidualnych ocen Klienta dotyczących Towarów.
 2. Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdym czasie i polega na zaprzestaniu przez Klienta zamieszczania treści w sklepie doki.
 3. Studio 1:1 jest uprawnione do usuwania opinii naruszających obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, w tym wyrażonych wulgarnym językiem, naruszających prawa osób trzecich lub Studia 1:1 bądź nie związanych z Towarem, przy którym zostały zamieszczone.

§ 8 TOWARY

 1. Wszystkie Towary sprzedawane w sklepie doki są fabrycznie nowe.
 2. Studio 1:1 zobowiązane jest do dostarczenia Konsumentowi Towarów bez wad.
 3. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tableta, smartfona, etc.) mogą powodować różnice pomiędzy kolorem Towaru uwidocznionym na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym kolorem Towaru.

§ 9 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Towarach w sklepie doki stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego; powyższe informacje nie stanowią oferty Studia 1:1 w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wobec powyższego samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Do prawidłowego złożenia Zamówienia niezbędne jest:
  • zapoznanie się z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie,
  • założenie Konta Klienta lub zalogowanie się do Konta Klienta,
  • wybranie co najmniej jednego Towaru i umieszczenie go w Koszyku,
  • wybranie sposobu dostawy,
  • wybranie sposobu płatności,
  • potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu wykonania Umowy Sprzedaży i podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie Klienta,
  • kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta system sklepu doki automatycznie generuje potwierdzenie złożenia Zamówienia i przesyła je na adres email podany przez Klienta w Koncie Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez sklep doki oraz potwierdza treść Zamówienia. W potwierdzeniu Zamówienia wskazany jest indywidualny numer Zamówienia, nadany Zamówieniu przez doki, Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie stanowi Akceptacji Zamówienia.
 2. Klient może skorygować Zamówienie lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia do momentu Akceptacji Zamówienia przez doki, poprzez wysłanie modyfikacji Zamówienia lub żądania anulowania Zamówienia, ze wskazaniem numeru Zamówienia, na adres mailowy sklepu doki: info@doki.com.pl.
 3. Studio 1:1 ma prawo dokonać weryfikacji telefonicznej złożenia Zamówienia przez Klienta oraz danych Klienta.
 4. Akceptacja Zamówienia przez Studio 1:1 lub odmowa Akceptacji Zamówienia jest dokonywana pocztą elektroniczną na adres email wskazany przez Klienta w Koncie Klienta.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą Akceptacji Zamówienia.
 6. Akceptacja Zamówienia może być dokonana najpóźniej w najbliższym Dniu Roboczym po dniu złożenia Zamówienia przez Klienta. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu uważa się, że Studio 1:1 nie zaakceptowało Zamówienia i Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 7. Doki najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 10 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Po zawarciu Umowy Sprzedaży:
  • w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności z góry – doki podaje Klientowi dane do zapłaty za wybrane przez Klienta Towary, a po zaksięgowaniu całej należnej kwoty przystępuje do realizacji Zamówienia;
  • w przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze – doki przystępuje do realizacji Zamówienia.
 1. Termin realizacji Zamówienia obejmuje czas potrzebny do przygotowania Towaru do wysyłki oraz jego wysyłkę i wskazany jest w opisie danego Towaru na stronie Informacja o liczbie dni realizacji Zamówienia wskazuje na liczbę Dni Roboczych, w trakcie których doki dokona wysyłki Towaru. W przypadku złożenia Zamówienia w dniu niebędącym Dniem Roboczym, a także złożenia Zamówienia w Dniu Roboczym po godzinie 15:00, termin realizacji Zamówienia liczy się od najbliższego Dnia Roboczego.
 2. W przypadku Zamówienia dotyczącego Towaru Zindywidualizowanego, termin realizacji Zamówienia zostanie uzgodniony z Klientem stosownie do czasu wymaganego do wyprodukowania i przygotowania Towaru Zindywidualizowanego. Jeżeli Klient nie zaakceptuje terminu realizacji Zamówienia dotyczącego Towaru Zindywidualizowanego, zaproponowanego przez Studio 1:1, Klient ma prawo anulować Zamówienie w całości.
 3. W przypadku, jeżeli po Akceptacji Zamówienia okaże się, że realizacja całości lub części Zamówienia jest niemożliwa bądź przekroczyłaby termin realizacji Zamówienia dotyczący danego Towaru, Studio 1:1 proponuje Klientowi do jego wyboru:
  • anulowanie całości Zamówienia,
  • anulowanie części Zamówienia,
  • podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu dla części Zamówienia, która nie może zostać zrealizowana w wyznaczonym terminie.
 1. W przypadku, gdy Klient nie dokona wyboru w terminie 3 Dni Roboczych, doki może zrealizować Zamówienie Klienta w możliwym zakresie wraz z rozliczeniem należności zgodnie ze wskazanym w niniejszym Regulaminie sposobem. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na zasadach ogólnych.
 2. W przypadku anulowania części Zamówienia:
  • przy wyborze płatności z góry, doki zwróci Klientowi wpłacone przez niego środki za Towar, co do którego Zamówienie zostało anulowane.
  • przy wyborze płatności przy odbiorze, doki odliczy od kwoty pobrania należność za Towar, co do którego Zamówienie zostało anulowane.
 1. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności przy wyborze płatności za pobraniem oraz braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie doki, Studio 1:1 może anulować Zamówienie Klienta.
 2. Dowodem zakupu w sklepie doki w przypadku Konsumenta jest paragon, a na żądanie Konsumenta – faktura.
 3. Dowodem zakupy w sklepie doki w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem jest faktura.

§ 11 CENY, RABATY

 1. Ceny Towarów w sklepie doki są wyrażone w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Ceny Towarów mogą zostać zmienione przez Studio 1:1. W takim przypadku Klienta obowiązuje cena Towaru z chwili złożenia Zamówienia.
 3. Ceny nie obejmują cła i innych należności przywozowych. Jeżeli zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży skutkuje powstaniem obowiązku zapłaty cła lub innych należności przywozowych, Klient ma obowiązek zapłacić cło i inne należności przywozowe we własnym zakresie (dotyczy dostawy poza obszar celny Unii Europejskiej).
  1.  

§ 12 PROMOCJE, WYPRZEDAŻE, RABATY

 1. W sklepie doki mogą być przeprowadzane promocje i wyprzedaże.
 2. Sprzedaż Towarów w ramach promocji lub wyprzedaży odbywa się do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak, niż do zakończenia okresu danej promocji lub wyprzedaży.
 3. Każdorazowo zasady promocji lub wyprzedaży określa odrębny regulamin promocji lub regulamin wyprzedaży, zamieszczony na stronie internetowej sklepu doki.
 4. Doki może przyznawać Klientom rabaty na zakupy. Jeżeli Klient chce skorzystać z przyznanego rabatu, zobowiązany jest wpisać kod rabatowy w odpowiednim polu Koszyka przed zakończeniem składania Zamówienia, to jest przed kliknięciem przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  1.  

§ 13 SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostępnymi sposobami dostawy są wyłącznie:
 • przesyłka kurierska,
 • odbiór własny.

§ 14 KOSZTY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że w sklepie doki wyraźnie wskazano, że koszty danej dostawy ponosi Studio 1:1.
 2. Koszty dostawy zależne są od wybranego sposobu dostarczenia Towarów do Klienta oraz rodzaju Towarów, a także ilości, wagi i wymiarów Towarów.
 3. Koszty dostawy są podane w Koszyku przed złożeniem Zamówienia.
 4. Doki może pobrać jedną opłatę za przesyłkę kilku Towarów, jeżeli ze względu na rodzaj, ilość, wagę i wymiary przesyłki zawierającej kilka Towarów nie jest wymagana wyższa opłata za dostawę.
 5. W przypadku Zamówień obejmujących więcej niż jeden Towar, doki może ustalić osobną opłatę za dostawę dla każdego Towaru, jeżeli ze względu na rodzaj, ilość, wagę lub wymiary Towarów wymagane jest wysłanie każdego Towaru w osobnej przesyłce.
  1.  

§ 15 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 i 6 poniżej, w sklepie doki dostępne są następujące sposoby płatności:
 • płatność z góry:
  • za pośrednictwem systemu Przelewy24,
   • szybkim przelewem
   • BLIK, 

lub

  • przelewem bankowym,
 • płatność gotówką przy odbiorze („za pobraniem”).

Jeżeli Zamówienie dotyczy Towaru Zindywidualizowanego, płatność musi być dokonana z góry.

Zapłata powinna być dokonana w walucie polskiej (PLN), chyba że Studio 1:1 i Klient wyraźnie uzgodnią dopuszczalność zapłaty w innej, określonej walucie.

System PayU jest zewnętrznym systemem płatności obsługiwanym przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000274399). Regulaminy transakcji za pośrednictwem systemu PayU dostępne są pod adresem: https://www.payu.pl/regulaminy.

W przypadku wyboru metody płatności z góry, termin zapłaty za Zamówienie wynosi 4 Dni Robocze od daty Akceptacji Zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Studia 1:1. Zamówienie nieopłacone przez Klienta w całości w powyższym terminie będzie automatycznie anulowane.

W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient jest zobowiązany dokonać płatności przy odbiorze – bezpośrednio dostawcy przesyłki, a w przypadku odbioru własnego – osobie dokonującej wydania przesyłki lub osobie przez nią wskazanej.

Doki ma prawo do ograniczenia dostępnych sposobów płatności i sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który co najmniej jeden raz nie odebrał Zamówienia od dostawcy, co spowodowało zwrot przesyłki do doki.

§ 16 RĘKOJMIA I REKLAMACJE

 1. Studio 1:1 jest odpowiedzialne względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności Towar sprzedany jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
  • nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Studio 1:1 zapewniło Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Studio 1:1 przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Studio 1:1 nie zgłosiło zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • został Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
   1.  

§ 17 GWARANCJA

 1. Studio 1:1 nie udziela gwarancji na sprzedawane Towary.
 2. Niektóre Towary sprzedawane w doki mogą być objęte gwarancją producenta. W celu skorzystania z gwarancji udzielonej przez producenta należy postępować zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 3. Klient korzystający z uprawnień wynikających z gwarancji producenta może zgłosić roszczenie do serwisu gwarancyjnego wskazanego przez producenta i postępować zgodnie z jego zaleceniami lub dostarczyć Towar na adres wskazany przez doki z zachowaniem warunków określonych w dokumencie gwarancyjnym.
   1.  

§ 18 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Studiu 1:1, które to koszty zobowiązany jest ponieść Konsument.
 2. Termin 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży liczony jest od daty wydania Towaru Konsumentowi, a w przypadku Zamówienia realizowanego w częściach – od daty wydania Konsumentowi Towaru stanowiącego ostatnią część Zamówienia.
 3. Do zachowania terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu na adres Studio 1:1 Jarosław Szymański, ul. Franciszka Mamuszki 41, 80-178 Gdańsk (Polska) lub pocztą elektroniczną na adres: info@doki.com.pl.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną, doki niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia Konsumenta.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, ale nie ma takiego obowiązku.
 7. Studio 1:1 ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumentowi o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Studio 1:1, Studio 1:1 nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma obowiązek przesłać Towar na adres wskazany przez doki lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Studio 1:1 niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba że Studio 1:1 zaproponowało, że samo odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. doki nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi sposobem zwrotu Towaru.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w szczególności Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży Towaru Zindywidualizowanego,
  • w której przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel doki do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Studio 1:1 o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
   1.  

§ 19 ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOWI

 1. W przypadkach wskazanych poniżej, Studio 1:1 dokonuje zwrotu należności otrzymanych od Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od:
 • anulowania Zamówienia lub jego części – w przypadku uiszczenia przez Klienta należności za Zamówienie,
 • zwrotu Towaru wskutek odstąpienia od umowy,
 • uznania reklamacji wskutek czego następuje zwrot należności.

§ 20 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w zakresie wynikającym z zawartej umowy, w szczególności w zakresie danych identyfikacyjnych, tj. imienia i nazwiska, firmy, numeru NIP, adresu Klienta, adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu jest Jarosław Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio 1:1 Jarosław Szymański z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Franciszka Mamuszki 41, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9570518017, REGON 192638512 (dalej również: „Administrator”).
 2. Z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.
 3. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 będą przetwarzane w celu wykonania Umowy Sprzedaży i podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie Klienta, a także w celu świadczenia Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, dane osobowe Klienta wskazane w ust. 1 nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 5. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 nie będą przekazywane do państwa spoza UE.
 6. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 będą przechowywane i przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej Umowy Sprzedaży i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz w niezbędnym zakresie przez okres wymagany przepisami prawa w celu archiwizacji danych.
 7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych wskazanych w pkt 1 oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych skutkować może rozwiązaniem zawartej Umowy Sprzedaży i uniemożliwić korzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną.
 8. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych wskazanych w pkt 1 narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe Klienta wskazane w pkt 1 nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).
 10. Jeżeli Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324) przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
 11. Jeżeli Klient wybierze sposób dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, jego dane osobowe zostaną przekazane firmie kurierskiej w zakresie niezbędnym dla dostawy Towaru pod adres wskazany przez Klienta.
 12. Poprzez założenie Konta Klienta Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz są zgodne z rzeczywistością.
 13. Dane osobowe Klienta są przechowywane i zabezpieczone przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
   1.  

§ 21 INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ O ZASADACH DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur można uzyskać u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, w wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument może również zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu sporu do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 3. Przykładowe pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są następujące:
  • wystąpienie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz. 1063 z późniejszymi zmianami, dalej: „Ustawa o inspekcji handlowej”), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Studiem 1:1,
  • wystąpienie do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 Ustawa o inspekcji handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy Konsumentem a Studiem 1:1.
   1.  

§ 22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Załącznik do Regulaminu stanowi wzór „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”. Korzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. Studio 1:1 dokłada wszelkich starań w celu prowadzenia sklepu doki na możliwie najwyższym poziomie, jednakże nie jest wykluczone czasowe zawieszenie dostępności doki w przypadku awarii, konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy doki.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz. 683 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U.2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).
 4. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na zbieranie i udostępnianie Studio 1:1 statystyk swojej obecności i aktywności w doki. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów – patrz: Polityka Prywatności zamieszczona na stronie internetowej sklepu doki.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości usług doki korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu, przy czym nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z doki. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na urządzeniu Klienta. Szczegółowe zasady dotyczące plików cookies są zawarte w „Polityce wykorzystywania plików cookies przez stronę internetową doki”, zamieszczonej na stronie sklepu doki.
 6. Ewentualne spory pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Studiem 1:1 rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Studia 1:1.
 7. Ewentualne spory pomiędzy Konsumentem a Studiem 1:1 rozstrzygane będą przez sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Studio 1:1 zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów, jak w szczególności konieczność wprowadzenia zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zmian technicznych lub organizacyjnych sklepu doki, zmian asortymentu sklepu doki lub zakresu świadczonych usług. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie sklepu doki. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującymi w chwili złożenia Zamówienia.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
   1.  

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego doki

______________, ______________ r.
miejscowość data

_________________________________
Imię i nazwisko

_________________________________
Dokładny adres

_________________________________
Numer telefonu kontaktowego

_________________________________
Adres email do kontaktu

Jarosław Szymański
Studio 1:1 Jarosław Szymański
ul. Franciszka Mamuszki 41
80-178 Gdańsk
Polska

email: studio@studio1do1.pl

Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie przepisu art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U.2017 r., poz. 683 z późniejszymi zmianami), odstępuję od Umowy Sprzedaży Towarów w postaci ______________________________________________ o łącznej wartości netto (bez podatku VAT) ___________________ PLN, o wartości brutto (z podatkiem VAT) ___________________ PLN z dnia ______________________ r., numer Zamówienia ______________________.

Z uwagi na powyższe proszę o zwrot należności na poniżej podany numer rachunku bankowego[1]:

___________________________________________
Posiadacz rachunku

___________________________________________
Dokładny adres posiadacza rachunku

___________________________________________
Numer rachunku bankowego

____________________
Podpis

[1] Jeżeli zwrot należności ma być dokonany na rachunek bankowy.