KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy Państwa, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest Jarosław Szymański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Studio 1:1 Jarosław Szymański z siedzibą w Gdańsku (80-178) przy ul. Franciszka Mamuszki 41, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9570518017, REGON 192638512 (dalej: „Administrator”);
  • z uwagi na treść przepisu art. 37 ust. 1 RODO, Administrator nie powołał inspektora ochrony danych;
  • Państwa adres e-mail będzie przetwarzany w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO poprzez przesyłanie Państwu wiadomości drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail;
  • Państwa adres e-mail nie będzie przekazywany dalej przez Administratora;
  • Państwa adres e-mail będzie przechowywany i przetwarzany przez okres obowiązywania zgody wyrażonej przez Państwo, jednak nie później niż do ustania okresu prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej w zakresie specjalistycznego projektowania;
  • mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (tj. adresu e-mail) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa adresu e-mail narusza przepisy RODO;
  • podanie przez Państwa adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże jego niepodanie i niewyrażenie zgody na jego przechowywanie i przetwarzanie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych uniemożliwi Administratorowi informowanie Państwa o promocjach, wydarzeniach i innych działaniach marketingowych;
  • Państwa adres e-mail nie będzie przetwarzany w sposób zautomatyzowany, który skutkowałby wydaniem wobec Państwa decyzji.